ป้องกัน

ภาษาอังกฤษ


v protect
คำอธิบาย: กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: defend , prevent , ward off , guard against
ตัวอย่างประโยค: มีหลายๆ บริษัทโฆษณาว่าจอมอนิเตอร์ของเขาสามารถป้องกันการแพร่กระจายของรังสีได้ แต่เรากำลังจะบอกว่าเขาได้พูดเกินจริง

คำที่มี "ป้องกัน" ในคำ


ป้องกันตัว v protect oneself
คำอธิบาย: ต้านทานหรือคุ้มครองตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปกป้อง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าต้องการจะอยู่รอดในสภาพแบบนี้ นอกจากจะต้องป้องกันตัวแล้ว เราควรต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ

ป้องกันสิทธิ์ v guard the rights
ความหมายเหมือนกับ: รักษาสิทธิ์
คำตรงข้าม: ละเมิดสิทธิ์ , รุกรานสิทธิ์

ป้องกันภัย v insure against dangers
ความหมายเหมือนกับ: ระวังภัย

มาตรการป้องกัน n defensive measure
คำอธิบาย: แนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนา
หน่วยนับ: มาตรการ
ความหมายเหมือนกับ: วิธีการป้องกัน
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกัน เท่าที่คิดว่าน่าจะรอบคอบและเป็นผลดีที่สุด

การป้องกัน n prevention
คำอธิบาย: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
ตัวอย่างประโยค: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการ ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ n Office of the Commission of Counter-Corruption
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีอภิสิทธิ์ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด n Office of the Narcotics Control Board

ศิลปะการป้องกันตัว n martial art
ความหมายเหมือนกับ: วิชาป้องกันตัว
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวไว้ เพื่อช่วยตนเองยามตกอยู่ในอันตราย

ศิลปะการป้องกันตัว n martial art
ความหมายเหมือนกับ: วิชาป้องกันตัว
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวไว้ เพื่อช่วยตนเองยามตกอยู่ในอันตราย

วิธีการป้องกัน n defensive measure

ผู้ป้องกัน n guard
ความหมายเหมือนกับ: ยาม , ผู้ตรวจ , ผู้รักษา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน n Anti Money Laundering Office

เครื่องป้องกัน n shield
ความหมายเหมือนกับ: ด้าง , เกราะ , โล่

วิชาป้องกันตัว n martial art

วิชาป้องกันตัว n martial artค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top