ป่าไม้

ภาษาอังกฤษ


n forest
คำอธิบาย: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณต้นไม้
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ความหมายเหมือนกับ: ป่า , ดง
คำที่เกี่ยวข้อง: woods
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่