ป่าใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n jungle
คำอธิบาย: ที่รกด้วยต้นไม้ต่างๆ มีบริเวณกว้างใหญ่
หน่วยนับ: แห่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through) , thick forest
ตัวอย่างประโยค: ลูกไม้ต่างๆ ในป่าใหญ่นั้นมีน้อย