ป่าแพะ

ภาษาอังกฤษ


n grove forest
คำอธิบาย: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ความหมายเหมือนกับ: ป่าละเมาะ , ป่าแดง
คำที่เกี่ยวข้อง: brake , grove of brushwood
ตัวอย่างประโยค: ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีกรวดปน