ป่าแดง

ภาษาอังกฤษ


n deciduous forest
คำอธิบาย: ป่าที่มีใบไม้ร่วงตามฤดูกาล
หน่วยนับ: ป่า, ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ป่าเต็ง , ป่ารัง
ตัวอย่างประโยค: ใบไม้ของต้นไม้ในป่าแดงจะร่วงในฤดูร้อน