ป่าแคระ

ภาษาอังกฤษ


n scrub forest
คำอธิบาย: ป่าที่มีต้นไม้เตี้ยๆ เป็นส่วนใหญ่ มักมีในบริเวณที่มีอากาศแห้งแล้ง
หน่วยนับ: แห่ง, ที่, ป่า
ตัวอย่างประโยค: บริเวณบนยอดเขาหลวงจะมีพื้นที่น้อยมาก มีสภาพป่าดงดิบ ป่าแคระ พร้อมด้วยพืชพรรณนานาชนิด