ป่าเบญจพรรณ

ภาษาอังกฤษ


n mixed forest
คำอธิบาย: ป่าที่มีไม้หลายพรรณคละกัน
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: forest with many varieties of trees
ตัวอย่างประโยค: แถบทิศตะวันออกของที่ราบหุบเขานางรำจะเป็นป่าเบญจพรรณ