ป่าสูง

ภาษาอังกฤษ


n highland forest
คำอธิบาย: ป่าที่อยู่ในที่สูงขึ้นไป
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: timber forest , forest of tall trees
ตัวอย่างประโยค: น้ำตกกรุงชิงยังคงยิ่งใหญ่ ผาหิน ป่าสูง ละอองน้ำ ยังความสดชื่นอยู่เสมอมา