ป่าสงวน

ภาษาอังกฤษ


n conserved forest
คำอธิบาย: ป่าไม้ที่ห้ามการตัดไม้และล่าสัตว์
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: forestry preservation , preserved forest
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านบางคนก็อพยพย้ายถิ่นทำกินเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีอยู่นับสิบล้านคน