ป่าฝน

ภาษาอังกฤษ


n rainforest
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: tropical forest
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาการขาดแคลนน้ำอาจเป็นผลเนื่องมาจากการโค่นทำลายป่าฝนในเขตศูนย์สูตร
n rainforest
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: tropical forest
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาการขาดแคลนน้ำอาจเป็นผลเนื่องมาจากการโค่นทำลายป่าฝนในเขตศูนย์สูตร