ป่าผลัดใบ

ภาษาอังกฤษ


n deciduous forest
คำอธิบาย: ป่าไม้ที่ผลัดใบหรือสลัดใบในบางฤดู
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ตัวอย่างประโยค: ป่าผลัดใบเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยพรรณพืชที่ผลัดใบหรือทิ้งใบเป็นองค์ประกอบสำคัญ