ป่านฉะนี้

ภาษาอังกฤษ


n up to now
คำอธิบาย: ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้
ความหมายเหมือนกับ: ป่านนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: until now , to this day , so far