ป่าดงดิบ

ภาษาอังกฤษ


n tropical rain forest
คำอธิบาย: ป่าไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ
หน่วยนับ: แห่ง, ที่, ป่า
คำที่เกี่ยวข้อง: tropical evergreen forest , rain forest
ตัวอย่างประโยค: ทางตอนเหนือของประเทศไทยเต็มไปด้วยป่าดงดิบ