ป่วย

ภาษาอังกฤษ


v sick
คำอธิบาย: รู้สึกไม่สบายเพราะโรค หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เจ็บป่วย , ป่วยไข้ , เจ็บไข้ , เจ็บ
คำที่เกี่ยวข้อง: ill , get ill , feel sick , have a fever , feel unwell
คำตรงข้าม: สบาย
ตัวอย่างประโยค: หมอที่นี่ไม่ค่อยยอมอธิบายว่าคนไข้ป่วยเป็นอะไร