ปู้ยี่ปู้ยำ

ภาษาอังกฤษ


v ruin
ความหมายเหมือนกับ: พัง , ทำลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: devastate , ravage , waste , destroy
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาเนื้อเพลงของคนโบราณไปปู้ยี่ปู้ยำ