ปู่ย่าตายาย

ภาษาอังกฤษ


n ancestor
ความหมายเหมือนกับ: บรรพบุรุษ , รากเหง้า , เทือกเถาเหล่ากอ , ต้นตระกูล
คำที่เกี่ยวข้อง: ancestry , forefather , forebear
ตัวอย่างประโยค: ชาวนาเป็นอาชีพของคนไทยมานานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย