ปูแมงมุม

ภาษาอังกฤษ


n spider crab
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปูชะนี