ปูเค็ม

ภาษาอังกฤษ


n salted crab
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: preserved crab with salt