ปูมหลัง

ภาษาอังกฤษ


n background
คำอธิบาย: ความเป็นมาแต่เดิมในอดีต
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิหลัง , พื้นเพ
ตัวอย่างประโยค: แนวคิดของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน ด้วยการที่มีปูมหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน