ปูพื้น

ภาษาอังกฤษ


v lay the foundation
คำอธิบาย: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: provide the basis
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ
v lay the floor
คำอธิบาย: ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐาน
ความหมายเหมือนกับ: ปูพื้นฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: put down the flooring
ตัวอย่างประโยค: เนื้อหาสาระในวิชานี้ จะปูพื้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างกว้างๆ เท่านั้น