ปูนเพชร

ภาษาอังกฤษ


n stucco
คำอธิบาย: ปูนชนิดหนึ่งทำด้วยปูนขาวผสมทรายละเอียด น้ำกาว หนัง และน้ำเชื้อน้ำตาล ใช้ปั้นรูปต่างๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: stuccowork
ตัวอย่างประโยค: ปูนเพชรเป็นวัสดุที่นำมาสร้างศิลปะประติมากรรมซึ่งแพร่เข้ามาในสมัยสุโขทัย