ปูนเปียก

ภาษาอังกฤษ


n fresco
ตัวอย่างประโยค: วัดเก่าแก่หลายวัดมีภาพปูนเปียกอยู่ภายในพระอุโบสถ