ปูน

ภาษาอังกฤษ


n age
ความหมายเหมือนกับ: รุ่น , คราว , อายุ , วัย
คำที่เกี่ยวข้อง: generation , period , time
ตัวอย่างประโยค: ปู่ย่าตายายมีอายุปูนเดียวกัน
n lime
ความหมายเหมือนกับ: ปูนซีเมนต์
คำที่เกี่ยวข้อง: mortar , calcium oxide , quicklime , cement
ตัวอย่างประโยค: ปูนเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง