ปูชนียสถาน

ภาษาอังกฤษ


n sacred place
หน่วยนับ: แห่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: shrine , place of worship
ตัวอย่างประโยค: พระอารามหลังนี้เป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งของไทย