ปูชนียบุคคล

ภาษาอังกฤษ


n venerable person
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: บิดามารดาเป็นปูชนียบุคคลของบุตรธิดา