ปุ๋ยเคมี

ภาษาอังกฤษ


n chemical fertilizer
ตัวอย่างประโยค: สมัยนี้ชาวนานิยมใช้ปุ๋ยเคมีกันมากขึ้น