ปุ๋ยคอก

ภาษาอังกฤษ


n manure
ความหมายเหมือนกับ: ปุ๋ยหมัก , ปุ๋ยมูลสัตว์ , ปุ๋ยธรรมชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: stable manure , farmyard manure , cow manure
ตัวอย่างประโยค: ชาวไร่ชาวนาใช้ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรียสารให้แก่ดิน