ปุ่มข้อมือ

ภาษาอังกฤษ


n two prominences of wrist bones