ปุ่ม

ภาษาอังกฤษ


n button
หน่วยนับ: ปุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: knob , lump , knot , protuberance , swelling , node
ตัวอย่างประโยค: เครื่องโทรศัพท์ในปัจจุบันมีทั้งแบบที่เป็นแบบหมุนกับแบบกดปุ่ม