ปุยฝ้าย

ภาษาอังกฤษ


n kind of Thai sweetmeat
คำอธิบาย: ชื่อขนมชนิดหนึ่งมีลักษณะฟูเป็นใยคล้ายปุยฝ้าย
ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบกินขนมปุยฝ้าย
n cotton wool
ความหมายเหมือนกับ: ปุยนุ่น , สำลี
คำที่เกี่ยวข้อง: tuft of cotton wool
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นฝ้ายก็คือจากปุยฝ้ายและเมล็ดฝ้าย โดยปุยฝ้ายจะมีคุณค่าถึงร้อยละ 90