ปุยนุ่น

ภาษาอังกฤษ


n cotton wool
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นใยฟูสีขาวของผลนุ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: tuft of cotton wool
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นนุ่นก็คือ จากปุยนุ่นและเมล็ดนุ่น