ปุด

ภาษาอังกฤษ


n species of wild ginger
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกมีเหง้าชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: ต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: Archasma megalocheilos
adv sound of boiling water
ความหมายเหมือนกับ: เดือด
ตัวอย่างประโยค: น้ำในกาเดือดปุด
n stitch
คำอธิบาย: เรียกการเย็บผ้าทีหนึ่งว่าปุดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เย็บ
ตัวอย่างประโยค: เย็บเสียปุดเดียวก็ไม่ต้องเย็บอีกหลายปุด