ปี่พาทย์เครื่องห้า

ภาษาอังกฤษ


n five kinds of musical instruments