ปีแสง

ภาษาอังกฤษ


n light-year
คำอธิบาย: ระยะเวลาที่แสงเดินทางในเวลา 1 ปี
หน่วยนับ: ปีแสง