ปีปฏิทิน

ภาษาอังกฤษ


n calendar year
หน่วยนับ: ปี
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิทิน
คำที่เกี่ยวข้อง: civil year
ตัวอย่างประโยค: ในปีปฏิทินหนึ่งๆ อาจมีจันทรุปราคาได้ 3 ครั้ง