ปีคริสต์ศักราช

ภาษาอังกฤษ


n Christian Era
คำอธิบาย: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
หน่วยนับ: ปี
ตัวอย่างประโยค: พระราชสาส์นนี้ได้มอบให้ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในวันที่ 19 แห่งเดือนเสบเตมเบอร์ในปีคริสตศักราช 1856