ปีกลาย

ภาษาอังกฤษ


n previous year
คำอธิบาย: ปีที่แล้ว
ความหมายเหมือนกับ: ปีก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: preceding year , last year
ตัวอย่างประโยค: เมื่อปีกลายไม่ได้ทำมาฆบูชาให้ถูกต้องตรงตามกาล