ปีกค้างคาว

ภาษาอังกฤษ


n name of a kind of umbrella-cloth
คำอธิบาย: ชื่อร่มผ้าชนิดหนึ่งซี่เป็นเหล็ก
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: ร่มปีกค้างคาว
ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อร่มปีกค้างคาวคันนี้มาจากในห้าง