ปี

ภาษาอังกฤษ


n year
คำอธิบาย: เวลา 365 หรือ 366 วันตามปีสุริยคติ แบ่งเป็น 12 เดือน ตามระบบสากล เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วยนับ: ปี
ความหมายเหมือนกับ: ศก
ตัวอย่างประโยค: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งใหม่เริ่มมีใช้ครั้งแรกในปี 1969
clas year
คำอธิบาย: ลักษณะนามบอกจำนวนปี
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ จะเริ่มรู้ความแตกต่างระหว่างเพศเมื่ออายุได้สัก 5 ปี