ปิโตรเคมี

ภาษาอังกฤษ


n petrochemical
คำอธิบาย: สารที่ได้มาจากน้ำมันปิโตรเลียม
ตัวอย่างประโยค: นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจการที่ผลิตเพื่อการส่งออกและการผลิตปิโตรเคมี