ปิดไฟ

ภาษาอังกฤษ


v turn off the light
คำอธิบาย: กดสวิตช์เพื่อดับไฟฟ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: switch off the electricity
คำตรงข้าม: เปิดไฟ
ตัวอย่างประโยค: ในระหว่างน้ำท่วม เราควรปิดไฟทั้งหมด