ปิดโอกาส

ภาษาอังกฤษ


v close the door
ความหมายเหมือนกับ: ปิดทาง , กีดกัน
คำตรงข้าม: เปิดช่องทาง