ปิดอากร

ภาษาอังกฤษ


v affix a tax stamp
คำอธิบาย: ติดอากรแสตมป์เพื่อให้บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: stick on a stamp
ตัวอย่างประโยค: ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหากไม่ได้ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต้องมีใบมอบอำนาจปิดอากร 10 บาท