ปิดสวิตช์

ภาษาอังกฤษ


v turn off
คำอธิบาย: ดับสวิตช์เพื่อให้หยุดการทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: ดับสวิตช์
คำที่เกี่ยวข้อง: switch off , cut off
คำตรงข้าม: เปิดสวิตช์
ตัวอย่างประโยค: เมื่อผู้ใช้ปิดสวิตช ์ไฟแดงจะกระพริบอยู่สักครู่จึงดับลง