ปิดป้อง

ภาษาอังกฤษ


v cover up
คำอธิบาย: บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ความหมายเหมือนกับ: ป้องปิด
คำที่เกี่ยวข้อง: protect/defend by covering
คำตรงข้าม: เปิดโล่ง
ตัวอย่างประโยค: บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว