ปิดประกาศ

ภาษาอังกฤษ


v post a notice
คำอธิบาย: นำแผ่นป้ายประกาศมาติดไว้เพื่อแจ้งให้ผู้คนทราบ
คำที่เกี่ยวข้อง: put up an announcement , placard
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถส่งบทความมาปิดประกาศบนบอร์ดไฟฟ้านี้ได้