ปิดบัญชี

ภาษาอังกฤษ


v close an account
คำอธิบาย: บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจการเมื่อสิ้นงวดหรือครบปีบัญชีเพื่อแสดงให้รู้ว่าได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร
ตัวอย่างประโยค: ในแต่ละวันหลังจากปิดบัญชีซื้อขายแล้วพนักงานต้องรวบรวมเอกสารส่งด้วย

คำที่มี "ปิดบัญชี" ในคำ


ปิดบัญชี v open an account
คำอธิบาย: เปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร
ตัวอย่างประโยค: ผมจะเปิดบัญชีที่ธนาคารนี้

ปิดบัญชี v open an account
คำอธิบาย: บันทึกรายการทรัพย์สินไว้ในสมุดกับธนาคาร, ซื้อเชื่อโดยจดเป็นทรัพย์สินไว้
ตัวอย่างประโยค: ผมตัดสินใจจะเปิดบัญชีที่ธนาคารนี้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top