ปิดบัญชี

ภาษาอังกฤษ


v close an account
คำอธิบาย: บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจการเมื่อสิ้นงวดหรือครบปีบัญชีเพื่อแสดงให้รู้ว่าได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร
ตัวอย่างประโยค: ในแต่ละวันหลังจากปิดบัญชีซื้อขายแล้วพนักงานต้องรวบรวมเอกสารส่งด้วย