ปิดช่องทาง

ภาษาอังกฤษ


v close the door
ความหมายเหมือนกับ: ปิดทาง , ปิดโอกาส , กีดกัน
คำตรงข้าม: เปิดช่องทาง
ตัวอย่างประโยค: อเมริกาปิดช่องทางไม่ให้คิวบาเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้า