ปิดข่าว

ภาษาอังกฤษ


v hush news
คำอธิบาย: เก็บความลับไว้ไม่ให้รั่วไหล
คำที่เกี่ยวข้อง: suppress news
ตัวอย่างประโยค: บริษัทปิดข่าวการปลดลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย