ปิดกิจการ

ภาษาอังกฤษ


v close down
คำอธิบาย: หยุดทำการงานอย่างถาวร
ความหมายเหมือนกับ: เลิกกิจการ , ล้มเลิกกิจการ
คำที่เกี่ยวข้อง: go out of business , cease operation
คำตรงข้าม: เปิดกิจการ
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจบางแห่งต้องปิดกิจการเพราะสินค้าที่ผลิตออกมาขายไม่ได้